znicz CMENTARZ PARAFII ŚWIĘTEGO WOJCIECHA W KOWALI
 
Regulamin Cmentarza
Rzymskokatolickiej Parafii p. w. św. Wojciecha w Kowali
 
Cmentarz jest miejscem spoczynku ciał zmarłych w oczekiwaniu na wielki dzień przyjścia Chrystusa jako sprawiedliwego Sędziego na końcu czasów. Jako wierzący oczekujemy Jego przyjścia, dlatego nie tylko pogrzeb, ale urządzanie i pielęgnacja grobów, jak też obecność i modlitwa przy grobach, mają charakter kultu religijnego. Dlatego uprasza się wszystkie osoby tu przebywające o właściwą troskę o to miejsce oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
 
§1. Niniejszy Regulamin Cmentarza określa zasady korzystania z niego i udostępniania miejsc na pochówek. Właścicielem Cmentarza oraz całej jego infrastruktury włącznie       z grobowcami jest parafia św. Wojciecha w Kowali. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów (opiekunów) grobów. Na parafii spoczywa obowiązek troski o cmentarz oraz utrzymania jego katolickiego charakteru. Jest on położony na parafialnej działce nr 2548, KW 23133 o pow. 2.8500 m2. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków nr 466/A/91, i z tej racji podlega szczególnej ochronie a zwłaszcza w strefie wokół kościoła gdzie umiejscowione są zabytki.
 
§2. Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z:
1. Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.
2. Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyz dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 
§3. Cmentarzem administruje ustanawiany przez Parafię Administrator. Siedziba Administratora Cmentarza znajduje się w bezpośredniej bliskości cmentarza i jest odpowiednio oznakowana. Wywieszone są godziny urzędowania oraz wszystkie potrzebne i wymagane prawem informacje. 
 
§4. Zabronione jest przebywanie na terenie cmentarza od zmroku do świtu z wyjątkiem Uroczystości Wszystkich Świętych oraz dni bezpośrednio przyległych.
 
§5. Na cmentarzu urządza się groby:
- ziemne - bez murowanej piwnicy grobowej, trumnę umieszcza się w dole ziemnym          
 i zasypuje ziemią.
- murowane (grobowce) - piwnica grobowa z elementów budowlanych po bokach, gdzie  
 umieszcza się trumnę, a nad nią wykonuje się sklepienie. 
- dziecięce – jw. o określonych wymiarach.
- urnowe – (w razie potrzeby, tzw. kolumbarium) gdzie umieszcza się urny z prochami.
Wielkość powyższych grobowców w zależności od potrzeb i możliwości może być różna np. jednoosobowy, dwuosobowy w pionie, dwuosobowy w poziomie, albo ich wielokrotność.  
 
§6. Usytuowanie i wykonanie grobu jak też nagrobka (pomnika nagrobnego) wymaga pisemnej zgody Administratora, a w przypadkach przewidzianych prawem pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, oraz musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Grobowce i nagrobki (pomniki nagrobne) niespełniające tych wymagań będą usuwane na koszt inwestora. 
§7. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Zarządzaniu cmentarzem – rozumie się przez to usługi, do których należy:
- Udostępnianie kaplicy cmentarnej,
- Przyjmowanie zwłok do pochowania, w tym: zawieranie umów o miejsce dla urządzenia   
 grobu, otwieranie i zamykanie grobowca, uporządkowanie grobowca,
- Kopanie i zasypywanie grobów i murowanie piwnic grobowych, ekshumacje,
- Wykonywanie wszelkich czynności związanych z montażem, demontażem lub naprawą
 nagrobka, 
- Wykonywanie wszelkich prac związanych z likwidacją grobu,
- Utrzymywanie porządku w tym usuwanie nieczystości,
- Wykonywanie wszelkich prac związanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem      
 cmentarza, troska o bezpieczeństwo osób i mienia,
- Nadzór nad usługami wykonywanymi przez firmy zewnętrzne i osoby trzecie,
- Przyjmowanie opłat cmentarnych, prowadzenie dokumentacji zgodnie                            
 z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia   
 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów, wraz ze zmianami
 wprowadzonymi Rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2003r.
 
2. Dysponencie (opiekunie) grobu – rozumie się przez to osobę, której aktualne dane osobowe dla dysponowania grobem, są wpisane w księdze grobów, jako dysponenta (opiekuna) danego grobu. Wszelkie decyzje i działania dysponenta (opiekuna) grobu uważa się za uzgodnione z rodziną pochowanego zmarłego.
 
3. Prawie do grobu – rozumie się przez to określenie, zakres uprawnień dysponenta (opiekuna) grobu do grobowca. Obejmuje to w szczególności: pochówek, dochowanie, ekshumację, postawienie nagrobka, remontowanie i porządkowanie oraz dekorowanie grobu, jak też obecność i modlitwę przy grobie.
 
4. Prawie do pochowania – rozumie się przez to określenie, uprawnienia tych osób, które posiadają z mocy prawa (art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych) prerogatywy do organizowania pochówku osoby bliskiej (rozdz. 3 &1 regulaminu).
 
§8. Administrator cmentarza wykonuje usługi cmentarne na podstawie niniejszego Regulaminu stosując określone procedury i cenniki.
 
§9. Administrator nie odpowiada za zniszczenia i szkody powstałe w związku                  z działaniem sił przyrody, kradzieżą i aktami wandalizmu.
 
§10. Wobec osób nie stosujących się do Regulaminu będą wyciągane konsekwencje prawne i administracyjne.
 
Rozdział 2. Przepisy porządkowe
 
§1. Zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw winno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym wyłącznie w Administracji Cmentarza w wyznaczonych godzinach.
 
§2. Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do ciszy, przyzwoitego stroju         i godnego zachowania się oraz dbałości o czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
 
§3. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
 1.Niszczenie i zanieczyszczanie grobów, chodzenie po grobach i wchodzenie na pomniki      
    z wyjątkiem prowadzenia koniecznych prac,
 2.Przebywanie w stanie nietrzeźwym, spożywanie alkoholu, używanie środków
    odurzających i palenie papierosów,
 3.Wyrzucanie śmieci poza wyznaczonymi miejscami, wyrzucanie śmieci pochodzących      
     z poza cmentarza, wyrzucanie gruzu i pozostałości po pracach i remontach do śmieci,   
     palenie śmieci,
 4.Samowolne nasadzanie i wycinanie drzew,
 5.Jazda motocyklem, quadem, rowerem, na rolkach i wrotkach,
 6.Wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Administracji z wyjątkiem pojazdów
    do przewozu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i inwalidów,
 7.Wprowadzanie psów i innych zwierząt,
 8.Prowadzenie handlu, rozprowadzanie jakichkolwiek ulotek i publikacji,
 9.Umieszczanie tablic informacyjnych i reklamowych,
10.Zachowanie lub prowadzenie prac zakłócających czy utrudniających przebieg   
    pogrzebu, innych nabożeństw lub modlitwy grupy osób.
 
§4. Posiadanie prawa do grobu nie upoważnia do inwestycji poza powierzchnią miejsca grzebalnego: sadzenia drzew i krzewów, ustawiania ławek, wykonywania chodników wokół grobu (obwódek), ogrodzenia grobu, stawiania altanek itp. Mogą być one usunięte bez powiadamiania dysponenta (opiekuna) grobu.
 
Rozdział 3. Organizacja pogrzebu
 
§1. Prawo do pochowania (organizacji pochówku) mają następujące osoby:
- pozostały współmałżonek (mąż, żona)
- krewni zstępni (dzieci, wnuki)
- krewni wstępni (rodzice, dziadkowie)
- krewni boczni (kuzynostwo)
- powinowaci w linii prostej (do pierwszego stopnia)
przy braku powyższych
- inni krewni
- właściwy organ wojskowy lub państwowy
- osoby, które się do tego zobowiążą.
 
§2. Przyjęcie zwłok do pochówku odbywa się na wniosek osoby mającej prawo do pochowania po udokumentowaniu prawa do grobu i złożeniu karty zgonu zarejestrowanej w USC, a w razie potrzeby zgody Prokuratury, oraz po wniesieniu przewidzianych opłat. W przypadku dzieci martwo urodzonych jest to Akt Urodzenia z odpowiednią adnotacją. Administracja ma prawo żądać udokumentowania prawa do pochowania.
 
§3. W przypadku przyjęcia do pochówku zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszystkie dokumenty winny być przedłożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
 
§4. Dysponent (opiekun) grobu może udostępnić grobowiec, którym dysponuje, do pochówku lub dochowania jedynie dla osób będących dla niego krewnymi lub powinowatymi w stopniu określonym ustawą.
 
§5. Administrator Cmentarza może odmówić pochówku lub dochowania w konkretnym grobie z następujących przyczyn:
1. Z powodu braku miejsca,
2. Jeśli dysponent (opiekun) grobu jest nieznany,
3. Jeśli dysponent (opiekun) grobu nie uaktualnił danych i nie ma z nim kontaktu,
4. Jeśli dysponent (opiekun) grobu nie uregulował wymagalnych opłat,  
5. Jeśli dysponent (opiekun) grobu w sposób oczywisty łamie niniejszy Regulamin.
 
§6. W przypadku jak wyżej, pochówek lub dochowanie może odbyć się w miejscu, (rozdz. 3 &4 Regulaminu) które inny dysponent (opiekun) otacza aktualnie odpowiednią troską i spełnia wymogi niniejszego Regulaminu lub w przypadku zupełnie nowego miejsca zobowiąże się do tego w przyszłości.
 
§7. Dochowanie urn jest możliwe jedynie w wolnej komorze grobu z bocznym wejściem. 
 
§8. Na Cmentarzu obowiązuje, zgodnie z prawem, zakaz otwierania trumny.
 
Rozdział 4. Grób, dysponent (opiekun) grobu, prawo do grobu.
 
§1. Na cmentarzu parafialnym jakim jest miejscowy cmentarz z prawa do grobu              korzystają w pierwszej kolejności mieszkańcy miejscowej parafii. Tę przynależność stwierdza się na podstawie kartoteki parafialnej uaktualnianej w kancelarii i w czasie wizyt pasterskich. Następnie osoby z poza parafii o ile zechcą spełnić wymogi niniejszego regulaminu i ponieść podwyższone opłaty cmentarne. 
 
§2. Każdy grób powinien mieć dysponenta (opiekuna). Ma on obowiązek pisemnie uaktualniać swoje dane w Administracji tak, aby miała z nim możliwość stałego kontaktu. Ma również obowiązek troski o grobowiec i wnoszenia opłat przewidzianych regulaminem i aktualnym cennikiem. 
 
§3. Status dysponenta (opiekuna) grobu otrzymuje osoba mająca prawo do pochowania (rozdz. 3&1 Regulaminu). Ustala ona z Administracją Cmentarza lokalizację, rodzaj grobu i jego wymiary, zgodnie z planem zagospodarowania, oraz wnosi opłatę za miejsce, wg cennika, która jest aktualna na 20 lat. Okres ten liczy się od dnia wniesienia opłaty. Otrzymuje odpowiedni dokument stwierdzający ten fakt i korzysta z praw oraz wypełniania obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
 
§4. Dysponentem (opiekunem) tego samego grobu może zostać więcej niż jedna osoba. Wszystkie dyspozycje i decyzje jednego z dysponentów (opiekunów) grobu uważa się za uzgodnione wzajemnie i z innymi osobami posiadającymi prawo do grobu.
 
§5. Uzyskanie statusu dysponenta (opiekuna) grobu można uzyskać na skutek przekazania go przez poprzednika lub przejęcia po jego śmierci przez osobę do tego uprawnioną. Konieczne jest odnotowanie tego faktu w Administracji i uzyskanie aktualnego dokumentu.
 
§6. Po upływie 20 lat, o ile grób nie ulega likwidacji, należy ponowić bez przypomnienia    i wezwania ze strony Administracji opłatę od miejsca grobu na utrzymanie cmentarza, która jest aktualna na kolejne 20 lat. Obowiązek ten należy do dysponenta (opiekuna) grobu.
 
§7. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat traci się prawo użytkowania grobu i kwalifikuje się go do likwidacji (art.7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.      o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Likwidacja jest poprzedzona wcześniejszą informacją na grobie i tablicy informacyjnej. Z czynności likwidacyjnych sporządza się protokół.
 
§8. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie wniosła odpowiedniej opłaty, a grób po likwidacji przeznaczono dla kogoś innego, nie przysługuje roszczenie przywrócenia posiadania dawnego miejsca, choćby ona nadal odwiedzała ten grób i opiekowała się nim. (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r.,III CZP 17/77.)   
 
§9. Jeżeli grób od pewnego czasu jest opuszczony, zaniedbany, uszkodzony                   a Administracja nie ma kontaktu z dysponentem (opiekunem) to może po likwidacji grobu użyć tego miejsca do ponownych pochówków. Pozostałe szczątki osób z takiego grobu umieszcza się pod nowo wybudowanym w tym miejscu grobem lub w ossarium.  
 
§10. Dopuszcza się możliwość przekazania prawa dysponowania grobem, osobie z poza rodziny nie posiadającej aktualnie takiego prawa, jedynie pustego grobowca, wyłącznie po załatwieniu formalności w Administracji oraz po wniesieniu należnej opłaty.
Rozdział 5. Prowadzenie prac na cmentarzu.
 
§1. Administracja odmawia wjazdu na cmentarz i prowadzenia jakichkolwiek prac bez odpowiednio wcześniejszego uzgodnieniu tego faktu i otrzymania przez dysponenta (opiekuna) grobu jak i wykonawcę pisemnej zgody po uiszczeniu przewidzianych opłat.
 
§2. Zabronione jest prowadzenie wszelkich planowych prac w święta nakazane oraz państwowe z wyjątkiem drobnych prac porządkowych przez osoby indywidualne na własnych grobach.
 
§3. Zakres prowadzonych prac na grobie nie może wykraczać poza granice miejsca pochówku i nie może naruszać struktury tego grobu jak również grobów sąsiadujących.
 
§4. Wszelkie prace (budowa, przebudowa, remont, renowacja, konserwacja, umieszczanie tablic z napisami) mogą być wykonane jedynie za zgodą administracji, po udostępnieniu danych osób lub firm mających wykonać te prace. Symbolika i wymowa pomników i nagrobków jak i treść tablic nie może być obraźliwa dla kogokolwiek oraz przeciwna zasadom wiary katolickiej.
 
§5. Zabrania się wykonawcy prac wyrzucania elementów grobów czy pomników oraz gruzu i pozostałości po pracach do śmieci. Wykonawca usuwa je we własnym zakresie. Wyjątkowo może je złożyć poza cmentarzem w miejscu wskazanym przez Administratora.
 
§6. Ekshumacji można dokonać na umotywowany wniosek osób mających prawo do pochowania po przedstawieniu zezwolenia właściwego Inspektora Sanitarnego lub na wniosek Prokuratury albo Sądu.  
 
§7. Administracja ma prawo kontrolowania materiałów i narzędzi wnoszonych lub wwożonych oraz używanych na terenie cmentarza, jak też wywożonych lub wynoszonych poza jego teren.
 
§8. Administracja może odmówić zgody na wjazd jak i prowadzenie prac osobom lub firmom, które wcześniej łamały niniejszy Regulamin lub w wyniku ich prac powstały jakiekolwiek szkody.
 
§9. Wszyscy wykonawcy mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach    i powinni udokumentować swoje kwalifikacje zgodnie z aktualnymi przepisami oraz są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 
§10. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za pracowników wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na cmentarzu. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wyrządzone wszelkie szkody i straty oraz jest zobowiązany do ich naprawienia i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.  
 
Rozdział 6. Prowadzenie dokumentacji, opłaty.
 
§1. Administracja prowadzi, przechowuje i uaktualnia wymaganą dokumentację cmentarną. Dane osobowe podlegają ochronie w myśl ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 
§2. Osoby zainteresowane przekazując swoje dane Administracji wyrażają zgodę na ich gromadzenie i przetwarzanie w niezbędnym zakresie, a na życzenie mają do nich prawo wglądu oraz ich uaktualnienia.     
 
§3. Opłaty są pobierane przez Administrację zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Każda wpłata potwierdzona jest odpowiednim dokumentem. Wysokość opłat wynika z kosztów bieżących utrzymania cmentarza, a realizowanie planowanych inwestycji uzależnione jest od posiadanych środków.  
 
§4. W przypadkach określonych w Rozdziale 7 &1 uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. Opłaty zaległe regulowane są według aktualnie obowiązujących stawek. Aktualna informacja o wysokości opat jest dostępna w Administracji. Wysokość opłat nie ujętych w cenniku ustala się na podstawie odrębnych umów.
 
§5. Na terenie cmentarza Administracja pobiera opłaty:
1. za miejsca grzebalne na urządzenie grobu na 20 lat
2. za miejsca grzebalne po upływie 20 lat jeśli grób nie ulega likwidacji
3. za dochowanie (kolejne pochowanie w grobie)
4. administracyjną (płaconą w ciągu każdego roku)
5. za czynności administracyjne przy zgodzie na postawienie nagrobka                             6. za uporządkowanie grobu (pogłębienie, rozbudowa, wygospodarowanie miejsca itp.)
7. za czynności organizacyjne w związku z wjazdem dla prowadzenia prac
8. za przekazanie prawa do dysponowania grobem pustym
 
§6. Dysponent (opiekun) grobu jest zwolniony z opłaty administracyjnej w każdym piątym roku płatności, o ile wywiązał się terminowo zgodnie z Regulaminem                    z dotychczasowych opłat.
 
§7. Z opłat cmentarnych zwolnieni są opiekunowie następujących grobów:
1. Fundatorów i dobrodziejów parafii oraz miejscowych Sióstr Michalitek.
2. Będących zabytkami zgodnie z wykazem Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków,
3. W których pochowani są kapłani, bracia zakonni, siostry zakonne.
4. Których dysponenci (opiekunowie) pełnią funkcję w Administracji Cmentarza.
  
Rozdział 7. Postanowienia końcowe.
 
§1. Za wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przed Administracją przez osoby zainteresowane nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów, jak również nieprawdziwych oświadczeń istotnych dla danej sprawy lub dyspozycji naruszających dobra innych osób, wyłączną odpowiedzialność ponoszą te osoby. W przypadku ujawnienia powyższych nieprawidłowości zawarte uzgodnienia oraz umowy automatycznie wygasają, a uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi. 
 
§2. W przypadkach naruszenia niniejszego Regulaminu, Administracja ma prawo do wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych oraz wyegzekwowania pokrycia kosztów wyrządzonych szkód. Ma również prawo korzystania z pomocy osób lub firm, które mają uprawnienia i możliwości wyegzekwowania jego przestrzegania.
 
§3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wymienione w rozdz. 1 &2. oraz inne regulujące te kwestie.

www.polskie-cmentarze.com