znicz CMENTARZ PRAWOSŁAWNY W RADOMIU
 

R E G U L A M I N  C M E N T A R Z A  P A R A F I A L N E G O

PARAFII PRAWOSŁAWNEJ P. W. ŚW. MIKOŁAJA W RADOMIU

 

§ 1

1. Cmentarz parafialny w Radomiu jest zabytkowym cmentarzem wyznaniowym założonym w 1839 r., należącym do Parafii Prawosławnej p. w. św. Mikołaja, podlegającym ochronie prawnej.

2. Cmentarz jest miejscem świętym, miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.

3. Zarządcą cmentarza parafialnego jest Parafia Prawosławna w Radomiu, w imieniu której działa proboszcz parafii.

§ 2

1. Firmy świadczące usługi dla ludności w zakresie ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak pamięci o zmarłych oraz osoby mające prawo do grobu nie mogą wjeżdżać, wchodzić na cmentarz w celu wykonania prac, bez pisemnej zgody proboszcza i bez uiszczenia stosownej opłaty oraz kaucji zabezpieczającej.

2. Bez pisemnego zezwolenia proboszcza oraz bez wniesienia stosownej opłaty
niedozwolone jest także:

- postawienie pomnika lub jego wymiana (warunkiem uzyskania zgody jest wcześniejsze przedstawienie dokumentu wskazującego prawo do dysponowania grobem i projektu pomnika wraz z jego wymiarami poziomymi i pionowymi),

- murowanie grobów, ustawianie nagrobków,

- wynoszenie, wywożenie z cmentarza nagrobków bądź ich części,

- zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie itp.

- obmurowywanie nagrobków na obszarze przekraczającym ustalony wymiar grobu.

 §3

Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany, bez zgody proboszcza oraz bez uiszczenia stosownej opłaty.

§ 4

Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na dysponencie grobu.

§ 5

1. Prawo do dysponowania grobem jest ważne przez lat 20.

2. W przypadku każdego użycia grobu do pochówku, przed upływem tego okresu (dzierżawy) obowiązuje dopłata do pełnych 20 lat liczonych od dnia pogrzebu każdej z osób.

3. Jeśli po upływie 20 lat, dysponent nie dokona dalszego przedłużenia dzierżawy przez złożenie opłaty, to traktuje się to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.

4. W przypadku nieuregulowania należnych opłat bezpośrednio po upływie okresu 20 lat dzierżawy, należność musi być uiszczona za okres zaległy i dodatkowo za okres następnych 20 lat licząc od dnia, w którym opłata będzie uiszczana.

5. Ponowne opłacenie istniejącego grobu zapewnia jego dalsze istnienie, lecz nie stanowi wyłącznej podstawy do dysponowania nim przez osobę opłacającą.

6. Po wygaśnięciu umowy miejsce grzebalne przechodzi do dyspozycji zarządcy cmentarza. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku powiadamiania stron umowy, ani dysponentów grobu o terminie wygaśnięcia umowy (opłaty 20-letniej za miejsce grzebalne).

7. W przypadku zalegania z jakimikolwiek opłatami, nie możliwe jest dysponowanie grobem oraz wykonywania wszelkiego rodzaju prac przy grobie i nagrobku.

8. Po wygaśnięciu umowy dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do usunięcia wszelkich elementów budowlanych nagrobka lub grobowca. Jeżeli nie zostaną one usunięte w ciągu 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, przechodzą do dyspozycji zarządcy cmentarza bez prawa żądania ich zwrotu lub odszkodowania.

9. Zwolnienie wszystkich miejsc w grobie murowanym przez złożenie szczątków wcześniej pochowanych w dnie grobu pociąga za sobą zawarcie z proboszczem nowej Umowy i określenie warunków korzystania z grobu przez osoby uprawnione oraz uiszczenie opłaty za to pogłębienie.

10. Kancelaria parafialna czynna jest w dni powszednie z wyjątkiem świąt Kościoła Prawosławnego i świąt Państwowych:

- od poniedziałku do piątku od 12.00 do 13.00.

§ 6

1. Dysponent grobu uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących grobu, a w szczególności jego użycia do kolejnych pogrzebów, ekshumacji, utrzymania lub likwidacji z zastrzeżeniem ust.3 i innych warunków wynikających z niniejszego regulaminu.
2. Przy ustalaniu uprawnień do dysponowania grobem, nie bierze się pod uwagę zmarłych, których szczątki zostały usunięte poza przestrzeń grobu przeznaczoną do chowania.
3. W przypadku, gdy dysponentami grobu są dwie lub więcej osób, wszelkie decyzje związane z dysponowaniem grobem winny być podejmowane przez wszystkie te osoby lub przez jedną z nich, upoważnioną przez osoby pozostałe. Zarządca cmentarza nie jest właściwy do rozstrzygania sporów w zakresie dysponowania grobem.
4. Osoba podejmująca czynności w zakresie dysponowania grobem winna udokumentować swoje prawo do tego poprzez złożenie niezbędnych dokumentów i oświadczeń.
5. Wszelkie konsekwencje prawne związane ze złożeniem przez dysponenta nieprawdziwych lub niekompletnych dokumentów oraz decyzjami dysponenta naruszającymi dobra osobiste innych osób ponosi dysponent.
6. W przypadku braku dysponenta decyzje dotyczące grobu podejmuje zarządca cmentarza.

§ 7

1. Na terenie cmentarza działalność związaną z wykonywaniem prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych mogą prowadzić wyłącznie podmioty, które uzyskały pisemną zgodę proboszcza parafii i uiściły stosowną opłatę.

2.  Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich i wniesienia stosownych opłat.

3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność:

- 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku,

- 10 dni kalendarzowych na prace przy piwnicy murowanej.

4. Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

5. Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzach lub pozostawienia go na terenie cmentarza. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem należy z nim postąpić zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami).

6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych  w wyniku wykonywanych przez niego prac.

7. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót, czy nie zapobieżenia szkodzie, powstałej na skutek złego stanu technicznego pomnika, obejścia wokół grobu, odpowiedzialny jest dysponent grobu.

8. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi oraz świętami prawosławnymi według kalendarza juliańskiego.

9. Wykonawca przystąpienie i zakończenie do prac winien zgłosić do proboszcza. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonanie prac na terenie cmentarza prawosławnego.

10. Proboszcz jest upoważniony do kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

 § 8

Nabyte prawo do grobu nie może być przekazane w żadnej formie bez zgody proboszcza.

 § 9

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez osobę zainteresowaną wymaganych dokumentów, w tym przede wszystkim karty zgonu. Oryginał karty zgonu, w której sporządzono adnotację Urzędu Stanu Cywilnego
o zarejestrowaniu zgonu przechowuje proboszcz. W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, wymagane jest ponadto zezwolenie uprawnionego organu.

2. W wypadku przyjęcia do pochowania zwłok osoby zmarłej poza granicami kraju, wszelkie dokumenty niezbędne do pochowania, a wystawione w języku innego państwa, winny być przedłożone  z wierzytelnym tłumaczeniem na język polski ( przetłumaczonym przez tłumacza przysięgłego).

§ 10

1. Umieszczenie zwłok w grobie jest możliwe jedynie po uprzednim wykazaniu stosownym dokumentem prawa do grobu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty.

2. Grób przeznaczony jest na pochowanie w nim tylu osób na ile wskazuje wykupione w parafii prawo do grobu, bez względu na to czy są to trumny czy urny. Wykupienie jednego miejsca umożliwia pochowanie jednej osoby.

 § 11

1. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana wyłącznie przez osoby lub firmy uprawnione :

- na umotywowany wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego;

- na zarządzenie prokuratora lub sądu.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków powinna odbyć się we wczesnych godzinach porannych w okresie od 16 października do 15 kwietnia.

3. O zamierzonej ekshumacji zawiadamia się na piśmie proboszcza.

§12

 Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.

§ 13

Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do ścisłego przestrzegania następujących zasad :

1. Przebywanie na terenie cmentarza dozwolone jest w godzinach otwarcia tj.

- od 1 kwietnia do 2 listopada w godzinach od 7.00 do 19.00

-  od 3 listopada do 31 marca w godzinach od 7 00 do 16.00.

2. Zachowania ciszy, troski o porządek i czystość nie tylko na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu, na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami, ale na całym cmentarzu.

3. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny, znicze itp. należy wyrzucać do pojemników ustawionych w oznaczonych miejscach cmentarza.

4. Każdorazowo wymaga się uzyskania zgody proboszcza na prowadzenie prac wpływających na architekturę cmentarza.

5. Transport elementów nagrobków oraz innych materiałów po terenie cmentarza odbywa się po uzyskaniu zezwolenia proboszcza i po wniesieniu stosownej opłaty.

6. Zabrania się na terenie cmentarza filmowania i fotografowania. Filmowanie i fotografowanie jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody proboszcza.

7. Zabrania się na terenie cmentarza jazdy na rowerach oraz innych pojazdach.

8. Zabrania się niszczenia drzew i krzewów, pomników, nagrobków, krzyży oraz innych urządzeń cmentarnych.

9. Zabrania się na terenie cmentarza przebywanie pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających oraz palenia papierosów itp..

10. Zabrania się prowadzenia działalności handlowej na terenie cmentarza i terenie przyległym bez pisemnej zgody proboszcza oraz wszelkich innych czynności naruszających powagę tego świętego miejsca.

11. Umieszczanie reklam w jakiejkolwiek formie na terenie cmentarza jest możliwe po uzyskaniu zgody proboszcza oraz po wniesieniu stosownej opłaty.

12. Zabrania się sadzenia drzew, oraz usuwania drzew bez zgody proboszcza.

13. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni świąteczne Kościoła Prawosławnego według kalendarza juliańskiego.   

14. Dzieci mogą przebywać na cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży przebywać mogą pod opieką kierownika, który odpowiada za całą grupę.

15. Niedozwolone jest wprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt  na teren cmentarza.

16. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych na terenie cmentarza.

17. Zabrania się przebywania na terenie cmentarza podczas burz, silnego wiatru oraz wszelkich anomalii pogodowych.

 § 14           

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego właściwym do podjęcia decyzji jest proboszcz parafii.

§ 15

Wszelkie opłaty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania cmentarza wnoszone są według wykazu opłat.

 


www.polskie-cmentarze.com