Plany zagospodarowania

PROJEKTY CMENTARZY

Każdy z funkcjonujących cmentarzy powinien posiadać plan zagospodarowania terenu, ponieważ:

 • służy on właściwemu wykorzystaniu terenu cmentarza
 • pomaga w planowaniu inwestycji czekających administrację cmentarza w kolejnych latach
 • pozwala wytyczać sektory, rzędy grobów – dostarczając informacji o ważnych wymiarach oraz wyznaczać numerację każdego z grobów w sposób uporządkowany, z zachowaniem kolejności i w logicznym ciągu
 • plan zagospodarowania uwzględnia rozmieszczenie zieleni istniejącej i plany nasadzeń w kolejnych okresach. Może być również rozszerzony o instrukcję dotyczącą konserwacji zieleni.

 

Zakres opracowania może dodatkowo obejmować:

 • małą architekturę – rysunki szczegółowe elementów małej architektury
 • projekt drogowy – parkingi, ścieżki i drogi
 • projekt zieleni (dobór i lokalizacja konkretnych gatunków zieleni)
 • projekt przyłączy i sieci – doprowadzenie wody, odwodnienie
 • projekt obiektów kubaturowych (jeżeli są konieczne)

 

W celu realizacji projektu zagospodarowania inwestor powinien dostarczyć:

 • aktualną mapę do celów projektowych wraz z rzędnymi wysokościowymi współrzędnymi granic działki
 • opinię lokalizacyjną inspektora sanitarnego dotycząca zgody na rozbudowę (budowę) cmentarza
 • ekspertyzę geologiczną gruntu – analiza struktury gruntu oraz poziomu wód gruntowych
 • inwentaryzację istniejących zespołów zieleni

Nasze plany zagospodarowania są często rozwinięciem koncepcji projektowej w przypadku nowych cmentarzy lub pierwszym planem zagospodarowania istniejącego cmentarza.

Dla zainteresowanych wykonujemy również projekty kolumbariów.